Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.gasnice-do-baterii.pl stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym gasnice-do-baterii.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
  2. Sklep internetowy gasnice-do-baterii.pl (dalej: „Sklep” lub „Serwis”), o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkowników”) pod adresem www.gasnice-do-baterii.pl
  3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest EnSafe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Adama Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków), posiadająca numer KRS: 0000740606, REGON: 380801547 i NIP: 9452220992.
  4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:
 • adres: Adama Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków;
 • telefon: + 48 791 500 552;
 • adres poczty elektronicznej: sklep@gasnice-do-baterii.pl;
 • formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.
  1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
  2. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, urządzenia gaśnicze, sprzęt dla straży etc.), zabezpieczającego (szafy ognioodporne, pojemniki etc.), (zwane dalej łącznie: „Produktami”).
  3. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej i newsletter.
  4. Sklep umożliwia:
   • założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) umożliwiającego m.in. podgląd zamówień archiwalnych, edycję danych Użytkownika;
   • pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep;
   • składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”);
   • zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu, ofert handlowych własnych Sprzedającego oraz produktów i usług partnerów handlowych Sprzedającego i informacji branżowych;
   • korzystanie z automatycznego systemu sugerowania Produktów;
   • przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
  5. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”), Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • W celu dokonania rejestracji Konta lub złożenia zamówienia (dalej: „Zamówienie”) bez rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji lub złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 • Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
 • Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (ust. 5 pkt 5 Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.
 1. Rejestracja Konta i Zamówienia
  1. Rejestracji Konta i Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
  2. Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie oraz potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w automatycznie generowany link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail.
  3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
   • podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia:
   • zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
  4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
  5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  6. Zamówienia w Sklepie można składać przy użyciu następujących sposobów:
 • za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie;
 • za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.
  1. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta, lub przy składaniu Zamówienia bez rejestracji Konta.
  2. Zamówienia bez rejestracji Konta muszą zawierać następujące dane:
   • imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika składającego Zamówienie;
   • adres zamieszkania;
   • adres dostawy (korespondencyjny);
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • NIP (w przypadku przedsiębiorców);
   • nazwę i ilość zamówionych Produktów;
   • wybrany sposób dostawy.
  3. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Kupuję i płacę” , co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
 • W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w sposób niezgodny z ust. 2 pkt 1-9 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, że jego zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 • W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 pkt 11 powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm., dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 • Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
 • W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów Sprzedający poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 • Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk: „Kupuję i płacę” , o którym mowa w ust. 2 pkt 9 powyżej.
 1. Ceny i płatności
  1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Kupuję i płacę”.
  2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
   • przelewem na numer konta bankowego Sprzedającego w ING Banku Śląskim S.A.: 42 1050 1445 1000 0090 3168 9756;
   • płatność online za pośrednictwem systemów płatności błyskawicznych wskazanych w Serwisie.
  3. Płatność za zamówiony Produkt powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od zawarcia umowy, chyba że Klient zdecyduje się na dokonanie płatności w sposób określony w ust. 3 pkt 2 ppkt 3 powyżej.
  4. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio widoczna w Serwisie.
 2. Dostawa
  1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający prosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
  2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w ust. 3 pkt 2 ppkt 1 lub ust. 3 pkt 2 ppkt 2 Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
  3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.
 1. Prawo odstąpienia
  1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w ust. 1 pkt 4 Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 11 Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.
  2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w ust. 3 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru, Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
  6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn.: (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134) m.in. w odniesieniu do umów:
 • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej).
  2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Sprzedający określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania przez Klienta może skutkować niemożnością zawarcia Umowy.
  2. Sprzedający przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta przez Sprzedającego znajdują się w oddzielnej Polityce Prywatności udostępnianej w Sklepie.
 1. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawem autorskim. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub projektów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę bez zgody uprawnionego jest zabronione.

 1. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną
  1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 15 poniżej.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
 • urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej Sklep jest responsywny to: 1024×768;
 • zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
 • wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w ust. 1 pkt 4 Regulaminu. Rozwiązanie umowy, innej niż o Newsletter, tożsame jest z usunięciem Konta Użytkownika.
  3. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
   • propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
   • zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
   • zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
   • dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
   • zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
   • działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
   • zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
   • zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
  4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
   • osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 pkt 4 Regulaminu;
   • reklamacja powinna zawierać:
    1. oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
    2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
    3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
 1. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 • W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 • Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 • Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 • Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 • Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:
  • korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały;
  • Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 • Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8 pkt 1-14 powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
 1. Newsletter
  1. Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej.
  2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  3. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez przesłanie wiadomości z takim żądaniem na adres e-mail wskazany w ust. 1 pkt 4 ppkt 3 Regulaminu bądź wejście w link (odnośnik), którego adres przesyłany będzie w każdej wiadomości Newslettera.
 1. Reklamacje
  1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
  2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
  3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w ust. 1 pkt 4 Regulaminu.
  4. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
  5. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
  8. Sprzedający nie oferuje usług posprzedażowych w ramach ceny zakupionego Produktu. O ile Sprzedający nie jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub Regulaminu do wykonania określonych czynności lub usług, to świadczy określone usługi związane z Produktami na podstawie odrębnie zawartych umów. W szczególności mogą one dotyczyć konserwacji i przeglądów Produktów. Informacja o zakresie oraz sposobie zamówienia takich usług udostępniana jest w formie odpowiedzi na zapytania mailowe przesyłane na adres: sklep@gasnice-do-baterii.pl.
  9. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu Produktu nabytego przez Kupującego niebędącego Konsumentem.
 • Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego towaru przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
  2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery ustępów (ust.), punktów (pkt) i podpunktów (ppkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w ust. 1 pkt 3 Regulaminu.
  4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 kwietnia 2020 roku

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się EnSafe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Adama Vetulaniego 1A (31-227 Kraków). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: sklep@gasnice-do-baterii.pl lub telefonicznie pod nr + 48 791 500 552.

Prowadzimy sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.gasnice-do-baterii.pl.

Ten dokument tłumaczy jakie informacje przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego sklepu internetowego – jak je zabezpieczamy oraz jak ich używamy.

Podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod wyżej wskazanymi danymi kontaktowymi.

 

 1. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

ODBIORCY TOWARÓW

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów naszego sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, etc. jako osobę, która odbierze zamówiony przez niego towar), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

KONTAKT

Kontaktując się z nami (za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego lub przy użyciu innych danych kontaktowych wskazanych w serwisie), przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail, lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami (w tym danych, które wpisujesz w formularzu kontaktowym zamieszczonym w serwisie) jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientami naszego sklepu internetowego oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi usługami i zasadami działania naszego sklepu.

NEWSLETTER

Jeśli jesteś abonentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci go, za Twoją zgodą. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

 

UŻYTKOWNICY SERWISU

Przetwarzamy dane każdego użytkownika naszego serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i poprawa jego jakości.

MARKETING USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych tj. do mailowego lub telefonicznego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych (stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a także ewentualnie do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie w internetowych serwisach opinii.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

POTENCJALNI KLIENCI

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, gdy wierzymy że nasze usługi lub produkty mogą być dla Ciebie pomocne. W związku z tym, przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). W sytuacji gdy Twoje dane pozyskaliśmy od podmiotu trzeciego udostepniającego bazy danych, upewniamy się najpierw czy taki podmiot zebrał je w celu marketingu bezpośredniego i za Twoją zgodą. W związku z tym, nie jesteśmy zobowiązani ustalać, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, w myśl art. 6 ust. 4 RODO.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z Tobą korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest więc zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie, a także dochodzenie ewentualnych odszkodowań.

COOKIES

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Więcej o plikach cookies możesz przeczytać na przykład tutaj:          https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oraz tutaj: https://www.allaboutcookies.org/

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w serwisie. W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgoda na cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest następująca informacja dotycząca stosowania plików cookies:

„EnSafe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „EnSafe”) w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używają plików cookies, tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są przez EnSafe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w celach analitycznych oraz marketingowych, w tym personalizacji reklam. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez EnSafe oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może być zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szersze informacje znaleźć można w polityce prywatności.”

Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania serwisu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym serwisie następująco:

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Korzystamy w tym zakresie z takich narzędzi statystycznych i analitycznych jak Google Analytics. Zbierane przez to narzędzie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację (identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń, identyfikatory użytkowników). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące Usługa Google Analytics uzyskała certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001 (który poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics). Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/. Możesz zapobiec przetwarzaniu danych osobowych w ten sposób dokonując odpowiednich wyborów w serwisie dostępnym tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Korzystamy też z narzędzi marketingowych. W ramach naszego serwisu m.in.:

 • zaimplementowaliśmy w kodzie naszego serwisu tzw. Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. Skutkuje to wyświetlaniem Ci naszych reklam w portalu Facebook. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebooka, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego serwisu, powinieneś wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszego serwisu.

 • zaimplementowaliśmy w kodzie naszego serwisu również narzędzie Google Ads, by kierować do Ciebie reklamy, gdy przeglądasz Internet przez jakiś czas po odwiedzeniu naszego serwisu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania przez Google danych pozyskanych za pomocą Google Ads, zapoznaj się z informacjami dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/.
 • w serwisie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, dzięki którym możesz szybko trafić na nasze strony na tych portalach. Są to tzw. wtyczki społecznościowe, które aktywują się dopiero po ich kliknięciu, gdy Twoja przeglądarka łączy się z danym portalem. Wówczas dochodzi również do przekazania temu portalowi informacji, w tym Twoich danych osobowych. Jeśli klikając wtyczkę, będziesz jednocześnie zalogowany w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym.

Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana (niektóre serwery znajdują się w USA). Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebook, LinkedIn oraz YouTube, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe zbierały dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego Serwisu, powinieneś wylogować się odpowiednio z portalu: Facebook, LinkedIn, Twitter lub YouTube, przed odwiedzeniem naszego Serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe zarejestrowanych klientów sklepu internetowego:

 1. imię i nazwisko,
 2. firmę przedsiębiorcy,
 3. login,
 4. numer telefonu,
 5. adres email,
 6. adres zamieszkania,
 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
 9. historia zakupów,
 10. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
 11. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,
 12. datę urodzenia,

a niekiedy również:

 1. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe niezarejestrowanych klientów sklepu internetowego:

 1. imię i nazwisko,
 2. firmę przedsiębiorcy,
 3. numer telefonu,
 4. adres email,
 5. adres zamieszkania,
 6. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
 8. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
 9. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,

a niekiedy również:

 1. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców towarów zakupionych w sklepie internetowym:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres dostawy,
 3. numer telefonu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe abonentów newslettera:

 1. adres email,
 2. informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy email z newsletterem został odczytany).

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób kontaktujących się z nami (w tym za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie):

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. numer telefonu,
 4. inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników serwisu:

 1. adres IP,
 2. data i czas serwera,
 3. lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z serwisem,
 4. parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
 5. dane o przeglądanych w serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami sklepu internetowego),
 6. dane o źródle, z którego użytkownik trafił do serwisu,
 7. położenie geograficzne (tylko kraj),
 8. preferowany język (język interfejsu urządzenia),
 9. działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
 10. kod URL odnośnika i jego domena,
 11. rozdzielczość ekranu urządzenia,
 12. identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń,
 13. dane wyszukane w sposób automatyczny w sieci (adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa i adres firmy).

 

 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Serwery i obsługa informatyczna

Dane osobowe wszystkich użytkowników naszego sklepu internetowego przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting sklepu internetowego). W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

Kontakt

Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie odpowiadające za hosting poczty elektronicznej, z której korzystamy. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.

Powierzamy w tym zakresie przetwarzanie danych osobowych Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – w celu przechowywania danych na serwerze oraz obsługi serwera pocztowego. Używamy usług Google do obsługi naszej korespondencji mailowej i przechowywania części danych w chmurze (Gsuite).

Korzystamy również z usług OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – w celu przechowywania danych na serwerze. Nasz serwis znajduje się na tych serwerach, więc wszystko, co wpisujesz w naszych formularzach, musi się tam pojawić. Połączenia, których używamy do łączenia się z serwerem są szyfrowane. Według informacji tego dostawcy (które można znaleźć tutaj: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/rodo.xml) centra danych OVH znajdują się w Unii Europejskiej, a zespoły pomocy technicznej zlokalizowane są w Unii Europejskiej i Kanadzie, która również została uznana przez Unię Europejską za spełniającą wymogi odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. OVH zastrzega sobie prawo do przekazania świadczenia usług pomocy technicznej obejmujących zdalny dostęp do danych klientów innym jednostkom OVH zlokalizowanym w krajach o poziomie ochrony danych uznanym przez Komisję Europejską za wystarczający (z wyjątkiem USA).

Dostawcy usług zewnętrznych

Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:

 • obsługi księgowej,
 • obsługi systemu informatycznego,
 • dostawy (firmy kurierskie i spedycyjne),
 • obsługi płatności internetowej,
 • serwisu opinii (np. Opineo),
 • informacji o niewypłacalnych dłużnikach (np. KRD, BIG).

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

Dane osobowe klientów sklepu internetowego w wymaganym zakresie możemy ujawniać także organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Narzędzia dostarczane przez Google

Ponadto, anonimowe dane wszystkich użytkowników Serwisu (w odniesieniu do usług Google Analytics oraz Google Ads) zawarte w plikach cookies są ujawniane firmom Google LLC oraz Google Ireland Limited dostarczającym nam usług Google Analytics oraz Google Ads na zasadach określonych:

tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ oraz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield co można zweryfikować tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w regulaminie YouTube: https://www.youtube.com/t/terms oraz polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy

Narzędzia dostarczane przez Facebook

Ponadto, dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmie Facebook Ireland Limited dostarczającej nam usługę Facebook Pixel oraz wtyczkę Facebooka, a także firmie Facebook Inc. (1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) oraz pozostałym firmom Facebooka na zasadach określonych we właściwym regulaminie przetwarzania danych dostępnym tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessingi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności, określone w ww. właściwym regulaminie przetwarzania danych.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w politykach prywatności umieszczanych przez dostawców w ich serwisach.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Gdy zawierasz z nami umowę (kupując produkty w naszym sklepie internetowym) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w naszym sklepie internetowym), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. newsletter).

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji (w tym formularza kontaktowego) będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

Anonimowe dane analityczne oraz dane osobowe pozyskane automatycznie od wszystkich użytkowników serwisu przy wykorzystaniu technologii cookies przechowujemy nie dłużej niż 30 dni.

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 10. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 11. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 12. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 2. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 7. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 8. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 9. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 10. a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 11. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 12. c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 13. d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 14. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 2. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: sklep@gasnice-do-baterii.pl. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 791 500 552.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego możesz złożyć skargę m.in.:

Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy email) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (w tym formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie) jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z serwisu.

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego oraz abonentem newslettera, to twoje dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie.

Dane osobowe odbiorców towarów zakupionych w naszym sklepie internetowym pozyskujemy wyłącznie od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami (za pośrednictwem wybranego przez nich kanału komunikacji, w tym poczty elektronicznej i formularza kontaktowego) pozyskujemy do nich samych.

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

 • Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane przetwarzane w celach marketingowych, za pośrednictwem narzędzi takich jak: Google Ads i Facebook Pixel lub wtyczek społecznościowych dostarczanych przez takie podmioty jak: Facebook, LinkedIn czy YouTube, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Pozostałe dane użytkowników serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Nie czekaj - Jesteśmy tutaj dla Ciebie!

Jeżeli masz pytania, chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego wariantu dostosowanego do Twoich potrzeb - prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Skontaktuj się z Nami